شناخت نمای شمالی و جنوبی

در شهرهای بزرگ برای نورگیری بهتر جهت شمالی، جنوبی بهتر است و این به‌عنوان یک امتیاز محسوب می‌شود ولی شناخت ویژگی‌های نورهای جهت‌های گوناگون می‌تواند در تعیین جهت‌گیری،بسته به نظر طراحی تغییر کند.

نور جنوب در نیمکره شمالی زمین جهت اصلی نورگیری است چراکه خورشید برای این قسمت همواره از طرف جنوب می‌تابد، بنابراین انرژی گرمایی و نورانی زیادی دارد.

نور شرق و غرب نورهایی هستند که تنها ساعات محدودی از روز درک می‌شوند. نور شرق به هنگام صبح باانرژی گرمایی کم و روشنایی متوسط بوده و نور غرب که به‌اصطلاح نور تیزی است، چشم را اذیت می‌کند.

خورشید متمایل به شمال نمی‌شود و نوری انعکاسی است.

برای مثال بهتر است آشپزخانه سمت نور شمال باشد،البته قرارگیری فضاها بر این اساس حکم نیست بلکه پیشنهاد است و طراحی می‌تواند به‌گونه‌ای باشد که نور غرب نیز نوری مناسب باشد

خیلی از مشکلات بهداشتی ازجمله بحث آلودگی صوتی بافت‌های مسکونی شهری ناشی از سیاست‌های غلط شهر سازان و سازمان‌های شهری است.

برای مثال، بزرگراه‌های شهری به‌ویژه در شهرهای بزرگ نه خیابان هستند و نه بزرگراه.رعایت نکردن حریم ساخت حاشیه بزرگراه‌ها سبب می‌شود تا آلودگی صوتی یکی از مشکلات خانه‌های مجاور باشد.

خانه‌های مجاور فرودگاه‌ها، پایانه‌ها و… آلودگی صوتی بالایی را متحمل می‌شوند، صوت مزاحم از مواردی است که به‌مرور تأثیر خود را نشان می‌دهد که سردرد‌های شدید و کم شدن قدرت شنوایی از آن جمله است.

بنابراین یک ساختمان از دو جنبه باید موردبررسی قرار گیرد ،جنبه اول بیشتر بحث پیشگیری است که باید پیش از ساخت لحاظ شود و جنبه دوم، جنبه معما رانه است که بیشتر جنبه درمانی دارد. استفاده از عایق صوتی می‌تواند یکی از راه‌ها باشد. ایجاد صوت شکن و یا استفاده از ترفندهای خاص طراحی نیز می‌تواند مفید باشد

حتماً بخوانید:  قوانین خرید ملک